Call Now010-402332

Our LocationGajuri 1, Dhading

छात्रवृत्ति

पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति तथा छुट सम्बन्धी व्यवस्था
(क्याम्पसको आर्थिक कार्यविधी, परिच्छेद ८, दफा ३० अनुसार)

 • १. प्रथम वर्ष भर्नाको समयमा
  • १. यस क्याम्पसमा प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुलाई माद्यमिक तहको ट्रान्सक्रिप्टको प्राप्ताङ्क प्रतिशत हेरि भर्नाकै समयमा निम्नानुसार छात्रवृत्ती प्रदान गरिने छ ।
  • अ. माद्यमिक तहको बोर्ड परिक्षामा विशिष्ट श्रेणीको अङ्क वा ए ग्रेड प्राप्त गरि उतिर्ण भएका छात्रछात्राहरुलाई त्रि.वि. तथा पुस्तकालय शुल्क बाहेकका सम्पुर्ण रकम भर्ना गर्दा छुट दिने ।
  • आ. माद्यमिक तहको बोर्ड परीक्षामा प्रथम श्रेणीको अङ्क वा बि ग्रेड प्राप्त गरि उतिर्ण भएका छात्रछात्राहरुलाई मासिक शुल्कमा पुरा छुट दिने ।
  • ई. एकाघरको सदस्यहरु तिन जना यस क्याम्पसमा कुनै पनि तहमा अध्ययनरत भए तेस्रो सदस्यलाई मासिक शुल्कमा पुरा छुट दिइने छ तर त्यस्ता विद्यार्थीहरुले आफुमध्येको तिनै जना एकाघरको सदस्य हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु बाबु वा घरमुलीको नागरिकता र सम्बन्धित वडाकार्यालयले निज तिन जना माना नछुट्र्टीएको एकाघरका सदस्य हुन भनि गरेको सिफारिस पेश गर्नु पर्ने छ । तर एकाघरका दुई सदस्य क्याम्पस भर्नाहुन आएमा दोस्रो सदस्यलाई ६ महिना बरावरको रकम छुट दिईने छ । तर यसका निमित्त पनि एकाघरको सदस्य हुन भन्ने झल्कीने उपरोक्त प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्ने छ ।

 

 • २. क्याम्पसको वार्षिक उत्सवमा

क्याम्पसको छात्रवृत्ती अक्षयकोषमा आफु वा आफ्नो परीवारको सदस्यको नाम वा आफ्नो संस्थाको नाममा छात्रवृत्ती प्रदान गर्न ईच्छुक व्यक्ति वा संस्था प्रमुख वा संचालक समितिको अध्यक्षले क्याम्पसको वार्षिक उत्सवमा क्याम्पसले छात्रवृत्ती मापदण्ड पुरा गरेका भनि सिफारिस गरेका छात्रछात्राहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

 • ३. कुनै एक शिर्षकमा छात्रवृत्ती प्राप्त गरेका छात्रछात्राहरुलाई अर्को छात्रवृत्ती प्रदान गरिने छैन ।

 

 • ४. यस क्याम्पसको छात्रवृत्तीकोष बाट प्रदान गरिने छात्रबृत्तीका लागि दावेदार छात्रछात्राहरुले तपसिल अनुसारको मापदण्ड पुरा गरेको भए प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा वढि अंक हासिल गर्ने छात्रछात्राहरुलाई सो छात्रवृत्ती वितरण गरिने छ ।